Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris
nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų
nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje
taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai
jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę
pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs
prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis,
paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose
informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą,
pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi
prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje
tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai
pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti
prisijungimo duomenų.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse
nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie
tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)
darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (žr.
informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto
prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš
esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda
prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo
priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis
bei nepažeisti LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo
įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el.
parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el.
parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs
užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į
artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių
siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo
vietą.
6.2. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra
preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas
apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su
Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės
Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu
pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės
komplektacija.
6.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos
pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti
dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių
pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame
prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali
neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus
terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės
aktų.
8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu,
sudarytos pirkimo – pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.
8.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme
nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie
sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.
Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.
8.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui – OGMITA,
UAB, Įmonės kodas 226206810, adresas Lakūnų g. 30, LT-09108 Vilnius, el.paštas info@protection.lt pranešti apie savo
sprendimą atisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas pareiškimą ( elektroniniu laišku). Pirkėjas gali
pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014
m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose
sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties
atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).
8.4. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą
atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo
daikto. Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis, taip pat būtina
užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.
8.5. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą
(prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės
išvaizdos pakeitimais).
8.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais:
8.6.1 jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių,
kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba
dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
8.6.2. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas
yra trumpas;
8.6.3. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir
kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
8.7. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo
Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta
pirmiau.
8.8. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę
mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu
grąžinimu susijusių mokesčių.
8.9. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pakeisti jam
pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.
8.10. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 8.4-8.5 punktai.
9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių
asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš
Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės
teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo
duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas,
neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia
galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius,
Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms
įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks
akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais
ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio
ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami
LR įstatymų nustatyta tvarka